Danh mục sách thư viện 2018

Thứ tư - 28/10/2020 22:35
Danh mục sách 2018 ( sách có tại thư viện lầu 3)

danh môc s¸ch  2018


001.     Nhan ®Ò :                BiÕn ư­íc m¬ thµnh hiÖn thùc / Palama Oslie
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n L¹c Thµnh : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           141 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9448-9449
002.     Nhan ®Ò :                BÝ quyÕt häc giái ë tr­ưêng / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           116 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9481-9482
003.     Nhan ®Ò :                Bé n·o tÝ hon vµ c¸i n«i thiªn tµi tËp 1 / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         V­ên lai : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           126 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9477-9478
004.     Nhan ®Ò :                Bé n·o tÝ hon vµ c¸i n«i thiªn tµi tËp 2 / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         V­ên Lai : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           142 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9479-9480
005.     Nhan ®Ò :                ChiÕc lä gi¸ng sinh kú diÖu / Jason F Wright
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9465-9466
006.     Nhan ®Ò :                Con sÏ lµm ®­ưîc / Donna M. Genett
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           143 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9463-9464
007.     Nhan ®Ò :                C¶i thiÖn n¨ng lùc trÝ n·o tËp 1 - Ph­¬ng ph¸p t­ duy kÝch ho¹t trÝ n·o / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           155 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9473-9474
008.     Nhan ®Ò :                C¶i thiÖn n¨ng lùc trÝ n·o tËp 2 - Duy tr× n¨ng lùc n·o bé / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn T­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           190 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9475-9476
009.     Nhan ®Ò :                C¸c kü n¨ng häc giái / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc T­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           116 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9483-9484
010.     Nhan ®Ò :                D¸m ­ưíc m¬ - h¹t gièng t©m hån / Florence Littauer
            N¬i xuÊt b¶n :         Tæng hîp : T©n L¹c Thµnh, 2017
            M« t¶ vËt lý :           238 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9450-9451
011.     Nhan ®Ò :                Gi¸ trÞ sèng cho tuæi trÎ / Diane Tillman
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           422 tr ; 16x24 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9487-9488
012.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån - Thö th¸ch nh÷ng ­íc m¬ / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           183 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9446-9447
013.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 1:  cho lßng dòng c¶m vµ t×nh yªu cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : TP., 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9394-9395
014.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 2:  cho lßng dòng c¶m vµ t×nh yªu cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9396-9397
015.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 3:  Tõ nh÷ng ®iÒu b×nh dÞ / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c Thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           164 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9398-9399
016.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 4:  Tõ nh÷ng ®iÒu b×nh dÞ / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           164 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9400-9401
017.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 5:  Vµ ý nghÜa cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9402-9403
018.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 6:  Vµ ý nghÜa cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Ên phóc tiÒn : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           164 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9404-9405
019.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 7:  Nh÷ng c©u chuyÖn cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           159 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9406-9407
020.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 8:  Nh÷ng c©u chuyÖn cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc thñy : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           159 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9408-9409
021.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 10:  Theodßng thêi gian / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­êng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9410-9411
022.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 11:  Nh÷ng tr¶i nghiÖm cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa ®«ng d­¬ng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9412-9413
023.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 12:  NghÖ thuËt s¸ng t¹o cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9414-9415
024.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 13:  C¸ch nghÜ quyÕt ®Þnh h­íng ®i / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9416-9417
025.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 14:  Gãc nh×n kú diÖu cña cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9418-9419
026.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 15:  Lu«n lµ chÝnh m×nh / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9420-9421
027.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 16:  T×m l¹i b×nh yªn / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­êng : Gi¸o dôc, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9422-9423
028.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng yªu th­¬ng - chicken soup ( song ng÷ ) / Jack Canfield, Mark Victo hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9444-9445
029.     Nhan ®Ò :                Khi b¹n chØ cã mét m×nh - Chicken soup ( song ng÷ ) / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9442-9443
030.     Nhan ®Ò :                Kú nghØ hÌ t­¬i ®Ñp / D­¬ng chÝ thµnh
            N¬i xuÊt b¶n :         Ph­¬ng Nam : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           220 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9454-9456
031.     Nhan ®Ò :                Nh÷ng ng­êi b¹n nhá- chicken soup ( song ng÷ ) / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9440-9441
032.     Nhan ®Ò :                Nh÷ng vßng tay Êm / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           166 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9461-9462
033.     Nhan ®Ò :                Quµ tÆng t©m hån dµnh cho t×nh yªu - chicken soup...( song ng÷) / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9426-9427
034.     Nhan ®Ò :                Quµ tÆng tõ tr¸i tim - chicken soup / Dan Clark
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9436-9437
035.     Nhan ®Ò :                Sèng cho ®iÒu ý nghÜa h¬n / Nick Vujicic
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn T­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9471-9472
036.     Nhan ®Ò :                Sèng víi ­íc m¬ - chicken soup / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           173 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9430-9431
037.     Nhan ®Ò :                Søc m¹nh cña lßng kiªn nhÉn - h¹t gièng t©m hån / M. J. Ryan
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           236 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9452-9453
038.     Nhan ®Ò :                Søc m¹nh cña trÝ tuÖ x· héi / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           149 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9467-9468
039.     Nhan ®Ò :                Tin vµo ngµy mai - chicken soup / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9434-9435
040.     Nhan ®Ò :                Tr¸i tim ng­êi cha - chicken soup / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9438-9439
041.     Nhan ®Ò :                T¨ng c­êng trÝ nhí vµ kh¶ n¨ng tËp trung / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­êng : tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           116 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9485-9486
042.     Nhan ®Ò :                T¹i sao l¹i chÇn chõ - CÈm nang cña b¹n trÎ / Teo Aik Cher
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           158 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9457-9458
043.     Nhan ®Ò :                Vư­ît lªn nghÞch c¶nh - Chicken soup... / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           173 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9424-9425
044.     Nhan ®Ò :                V­ît qua thö th¸ch ®Çu ®êi - chicken soup / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           189 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9432-9433
045.     Nhan ®Ò :                Vßng tay cña mÑ - chicken soup.. / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           191 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9428-9429
046.     Nhan ®Ò :                C¶m xóc cuéc sèng tõ chiÕc xe l¨n / Daniel Gottlied
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa ph­¬ng nam : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           238 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9459-9460
047.     Nhan ®Ò :                §õng bao giê tõ bá kh¸t väng / Nick Vujicic
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           260 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9469-9470

Type the title here

Type the text here

Tác giả bài viết: THƯ VIỆN

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây