Thông báo của BGH

Thời khóa biểu mới

03:01 | 18/04/2015

Áp dụng từ 20/4/2015

Thời khóa biểu mới

12:22 | 27/03/2015

Áp dụng từ 6/4/2015

Thời khóa biểu mới

00:13 | 23/01/2015

Áp dụng từ 02/02/2015

Văn bản của Bộ

Thông tư 58

02:12 | 17/11/2014

Về việc đánh giá, xếp loại học sinh

Hoạt động phong trào

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập

03:14 | 07/01/2015

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập giữa học sinh hai trường THPT Phú Quốc – THPT Dương Đông.

Video Clip

Hình ảnh