GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thứ tư - 07/03/2018 20:05
Danh mục sách mới tháng 01/2018
001.     Nhan ®Ò :                BiÕn ­ưíc m¬ thµnh hiÖn thùc / Palama Oslie
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n L¹c Thµnh : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           141 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9448-9449
002.     Nhan ®Ò :                BÝ quyÕt häc giái ë tr­ưêng / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           116 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9481-9482
003.     Nhan ®Ò :                Bé n·o tÝ hon vµ c¸i n«i thiªn tµi tËp 1 / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         V­ên lai : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           126 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9477-9478
004.     Nhan ®Ò :                Bé n·o tÝ hon vµ c¸i n«i thiªn tµi tËp 2 / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         V­ên Lai : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           142 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9479-9480
005.     Nhan ®Ò :                ChiÕc lä gi¸ng sinh kú diÖu / Jason F Wright
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn tư­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9465-9466
006.     Nhan ®Ò :                Con sÏ lµm ®­îc / Donna M. Genett
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           143 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9463-9464
007.     Nhan ®Ò :                C¶i thiÖn n¨ng lùc trÝ n·o tËp 1 - Ph­¬ng ph¸p t­ duy kÝch ho¹t trÝ n·o / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­ưêng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           155 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9473-9474
008.     Nhan ®Ò :                C¶i thiÖn n¨ng lùc trÝ n·o tËp 2 - Duy tr× n¨ng lùc n·o bé / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn T­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           190 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9475-9476
009.     Nhan ®Ò :                C¸c kü n¨ng häc giái / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc Tư­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           116 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9483-9484
010.     Nhan ®Ò :                D¸m ư­íc m¬ - h¹t gièng t©m hån / Florence Littauer
            N¬i xuÊt b¶n :         Tæng hîp : T©n L¹c Thµnh, 2017
            M« t¶ vËt lý :           238 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9450-9451
011.     Nhan ®Ò :                Gi¸ trÞ sèng cho tuæi trÎ / Diane Tillman
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           422 tr ; 16x24 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9487-9488
012.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån - Thö th¸ch nh÷ng ­íc m¬ / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           183 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9446-9447
013.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 1:  cho lßng dòng c¶m vµ t×nh yªu cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : TP., 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9394-9395
014.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 2:  cho lßng dòng c¶m vµ t×nh yªu cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9396-9397
015.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 3:  Tõ nh÷ng ®iÒu b×nh dÞ / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c Thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           164 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9398-9399
016.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 4:  Tõ nh÷ng ®iÒu b×nh dÞ / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           164 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9400-9401
017.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 5:  Vµ ý nghÜa cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           167 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9402-9403
018.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 6:  Vµ ý nghÜa cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Ên phóc tiÒn : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           164 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9404-9405
019.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 7:  Nh÷ng c©u chuyÖn cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           159 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9406-9407
020.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 8:  Nh÷ng c©u chuyÖn cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc thñy : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           159 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9408-9409
021.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 10:  Theo dßng thêi gian / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc tư­êng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9410-9411
022.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 11:  Nh÷ng tr¶i nghiÖm cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa ®«ng phư¬ng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9412-9413
023.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 12:  NghÖ thuËt s¸ng t¹o cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9414-9415
024.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 13:  C¸ch nghÜ quyÕt ®Þnh h­íng ®i / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­ưêng : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9416-9417
025.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 14:  Gãc nh×n kú diÖu cña cuéc sèng / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa sµi gßn : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9418-9419
026.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 15:  Lu«n lµ chÝnh m×nh / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : TP, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9420-9421
027.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng t©m hån tËp 16:  T×m l¹i b×nh yªn / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc tư­êng : Gi¸o dôc, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9422-9423
028.     Nhan ®Ò :                H¹t gièng yªu thư­¬ng - chicken soup ( song ng÷ ) / Jack Canfield, Mark Victo hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9444-9445
029.     Nhan ®Ò :                Khi b¹n chØ cã mét m×nh - Chicken soup ( song ng÷ ) / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9442-9443
030.     Nhan ®Ò :                Kú nghØ hÌ t­¬i ®Ñp / D­¬ng chÝ thµnh
            N¬i xuÊt b¶n :         Ph­ư¬ng Nam : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           220 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9454-9456
031.     Nhan ®Ò :                Nh÷ng ng­êi b¹n nhá- chicken soup ( song ng÷ ) / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9440-9441
032.     Nhan ®Ò :                Nh÷ng vßng tay Êm / NhiÒu t¸c gi¶
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­ưêng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           166 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9461-9462
033.     Nhan ®Ò :                Quµ tÆng t©m hån dµnh cho t×nh yªu - chicken soup...( song ng÷) / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9426-9427
034.     Nhan ®Ò :                Quµ tÆng tõ tr¸i tim - chicken soup / Dan Clark
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9436-9437
035.     Nhan ®Ò :                Sèng cho ®iÒu ý nghÜa h¬n / Nick Vujicic
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn Tư­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           150 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9471-9472
036.     Nhan ®Ò :                Sèng víi ư­íc m¬ - chicken soup / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           173 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9430-9431
037.     Nhan ®Ò :                Søc m¹nh cña lßng kiªn nhÉn - h¹t gièng t©m hån / M. J. Ryan
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           236 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9452-9453
038.     Nhan ®Ò :                Søc m¹nh cña trÝ tuÖ x· héi / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         T©n l¹c thµnh : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           149 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9467-9468
039.     Nhan ®Ò :                Tin vµo ngµy mai - chicken soup / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9434-9435
040.     Nhan ®Ò :                Tr¸i tim ng­êi cha - chicken soup / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           175 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9438-9439
041.     Nhan ®Ò :                T¨ng cư­êng trÝ nhí vµ kh¶ n¨ng tËp trung / Tony Buzan
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­êng : tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           116 tr ; 19x26 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNt(083)
            Sè ®¨ng ký :            9485-9486
042.     Nhan ®Ò :                T¹i sao l¹i chÇn chõ - CÈm nang cña b¹n trÎ / Teo Aik Cher
            N¬i xuÊt b¶n :         Phóc t­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           158 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9457-9458
043.     Nhan ®Ò :                V­ît lªn nghÞch c¶nh - Chicken soup... / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           173 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9424-9425
044.     Nhan ®Ò :                V­ưît qua thö th¸ch ®Çu ®êi - chicken soup / Jack Canfield, Mark Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           189 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9432-9433
045.     Nhan ®Ò :                Vßng tay cña mÑ - chicken soup.. / Jack Canfield, Mack Victo Hansen
            N¬i xuÊt b¶n :         Ngäc Thñy : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           191 tr ; 13x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9428-9429
046.     Nhan ®Ò :                c¶m xóc cuéc sèng tõ chiÕc xe l¨n / Daniel Gottlied
            N¬i xuÊt b¶n :         V¨n hãa ph­¬ng nam : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           238 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9459-9460
047.     Nhan ®Ò :                §õng bao giê tõ bá kh¸t väng / Nick Vujicic
            N¬i xuÊt b¶n :         Liªn t­êng : Tæng hîp, 2017
            M« t¶ vËt lý :           260 tr ; 14x20 cm
            Ph©n lo¹i UDC :    VNT(083)
            Sè ®¨ng ký :            9469-9470
 
 Tags: danh mục

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • bSgRkq
  We advise guardians to see a veterinarian twice a year for a senior wellness check up and immediately when the dog s symptoms are of concern buy generic cialis online cheap
    bSgRkq   nourgenug@dmaill.xyz   03/11/2023 19:49
 • fressstaf
  Clinical factors and antimicrobial treatment of patients with recurrent disease due to relapse or reinfection, as confirmed by bacterial genotyping, were compared using a time varying Cox proportional hazard model priligy 60 mg price
    fressstaf   fressstaf@kmaill.xyz   11/06/2023 18:12
 • Weenred
  best price for generic cialis Among these same women, Genox tamoxifen citrate was associated with an increased risk of having cataract surgery 101 Genox tamoxifen citrate; 63 placebo; RR 1
    Weenred   Weenred@bernardmail.xyz   23/03/2023 18:00
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây